IPA 124 ÚS PRAHA

Košík

0,-

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro zákazníky internetového e-shopu eshop.ipa124praha.cz, IČ: 88594491; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsána v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „prodávající“).

1. Prodávající vydává tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků v oblasti prodeje nabízených produktů prodávajícím v internetovém e-shopu eshop.ipa124praha.cz (dále jen „tento e-shop“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "zákazník" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

2. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro tento e-shop v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

4. Objednávky v tomto e-shopu přijímáme každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hod. V ostatních dnech a času jsou objednávky přijímány dle možností prodávajícího

5. Prodávající i kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto obchodních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující vůči prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "objednávka").

2. Učinit objednávku je možné přes sekci „košík“ v tomto e-shopu nebo prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem na [email protected] Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3. Zákazníci, kteří nejsou registrováni v tomto e-shopu, musí uvést minimálně tyto údaje:
- jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
- přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ,
- IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
- přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
- počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
- způsob doručení,
- platební metodu.

4. Zákazníci, kteří jsou registrováni v tomto e-shopu nebo zákazníci, kteří využijí pouze sekci „košík“ tohoto e-shopu, tedy zákazníci bez registrace a zákazníci a zákazníci, jež objednávku realizují pouze e-mailem, musejí uvést minimálně tyto údaje: - jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, - přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, - IČ kupujícího, je-li podnikatelem, - přesné kontaktní údaje (telefonní číslo), - počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží, - způsob doručení, - platební metodu.

5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

7. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Před realizací objednávky doporučujeme zákazníkovi se seznámit s obchodními podmínkami tohoto e-shopu.

III. Zrušení objednávky

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením, a to do 24 hod. od objednání pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka - především s individuálně vytvořeným potiskem. Ostatní objednávky může kupující zrušit bez udání důvodu do 12 hod. od objednání. Zrušení lze provést e-mailem na adrese: [email protected]. Další kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na tomto e-shopu.

2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany prodávajícího, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

3. Pokud si kupující neodebere objednané a vyrobené zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou a reklamací zboží viz. Reklamační řád tohoto e-shopu.

4. Zboží, které si kupující neodebral ani po opětovném kontaktování prodávajícím může prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu využil svoje vlastní grafické podklady. Tímto ustanovením není dotčeno právo prodávajícího vymáhat na původním kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 14 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Blíže viz. Nákupní řád tohoto e-shopu. O odeslání zásilky kupujícímu, respektive předání zásilky zvolenému doručovateli prodávající vždy bude kupujícího informovat ve formě elektronické komunikace. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli. Zákazník může aktuální stav svojí objednávky sledovat na webu příslušných doručovacích subjektů, vyjma obyčejných poštovních zásilek. Číslo doručovací zásilky, vyjma obyčejných poštovních zásilek, bude zákazníkovi zasláno vždy v den odeslání zásilky.

2. V případu zásilek se zvolenou platbou předem bude zásilka odeslána druhý pracovní den po připsání dané částky na účet prodávajícího.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

4. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení doručovacím subjektem nebo bude připraveno k osobnímu odběru na adrese prodávajícího.

5. K ceně objednávky/produktu bude připočteno dopravné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky ve výši určené v sekci Možnosti nákupu.

6. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

7. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena uvedená u jednotlivých produktů je vždy konečná, tedy včetně potisku a přípravy potisku. Nejsme plátci DPH. Žádné další příplatky při výrobě jednotlivých produktů nejsou k cenám za produkty účtovány.

2. Celková kupní cena zahrnuje veškeré výdaje prodávajícího spojené s výrobou zboží jeho balením, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání. O celkové kupní ceně je vždy kupující informován v sekci Košíku tohoto e-shopu a v potvrzení přijetí objednávky.

3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní tohoto e-shopu.

4. Způsob platby jakéhokoli zboží závisí i na zvolené metodě doručení – na dobírku, bankovním převodem, hotově.

5. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 30 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč.

6. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit celkovou kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.

7. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží viz. Reklamační řád tohoto e-shopu, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

2. Zákazník není oprávněn využít 3 měsíční lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI., 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku.

3. Akceptace odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem potisku), není zákonnou povinností prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, kdy se bude jednat o produkty originálně vyrobené na přání zákazníka.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Při splnění uvedených podmínek se prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.

6. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží.

7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vytvořené na přání zákazníka)
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo v loterii.

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem tohoto e-shopu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII. Pravidla a podmínky provozu a přístupu na e-shopu eshop.ipa124praha.cz

1. Pravidla a podmínky, která musí být zákazníkem dodržována při požadavku individuálních potisků na produkty nabízených v tomto e-shopu a pravidla chování na těchto stránkách, jsou upraveny Pravidly a podmínkami provozu a přístupu, která jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00045124.

2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely tohoto e-shopu při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

3. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat České poště, popř. další kurýrní službě za účelem kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

4. Prodávající se zavazuje, vyjma doručovacích subjektů uvedených v bodu 3, čl. IX nepředávat osobní údaje dalším subjektům.

5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou žádost na adresu [email protected] Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

X. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

1. Kupující dává svou objednávkou na tomto e-shopu souhlas s právem prodávajícího použít jím poskytnuté údaje v rozsahu elektronické e-mail adresy pro marketingové účely tohoto e-shopu a pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

2. Na základě registrace nebo v rámci objednávky poskytnutých kontaktních údajů může být kupující kontaktován prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou žádost na [email protected]

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách tohoto e-shopu. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

2. Tento e-shop obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a provozovatel tohoto e-shopu s ní musí výslovně souhlasit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 15. listopadu 2012

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád vydává provozovatel internetového e-shopu eshop.ipa124praha.cz (dále jen „tento e-shop“) Bohdanka Vančatová; IČ: 88594491; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsána v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „prodávající“) pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

2. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

II. Rozpor s kupní smlouvou

1. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že se jedná o zboží, které si zákazník objednal, a že toto zboží je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou.

2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O rozpor s kupní smlouvou, který by odporoval povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.

3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka opravou zboží, nebo výměnou zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, bod VI.

III. Záruční podmínky

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2. Vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jejíž příčinou je zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Uplatní-li zákazník reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem v souladu s bodem IV., je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží (nebo obdržení fotodokumentace) ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

IV. Postup uplatnění reklamace

1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
- Emailem na adrese [email protected]
- Telefonicky na čísle +420 722 777 315
- Písemně na adrese sídla prodávajícího: Bohdanka Vančatová, Dygrýnova 816, Praha 9, PSČ 19800.

2. Součástí uplatňované reklamace je fotodokumentace vady zboží (odeslaná prostřednictvím e-mailu na [email protected] zákazníkem. Alternativou je, že zákazník osobně dopraví reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího.

3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím tohoto e-shopu.

4. Pracovník pověřený vyřizováním reklamací odešle zákazníkovi emailem reklamační protokol pro upřesnění vyřízení reklamace, zejména jej informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o předpokládané době jejího trvání.

5. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.

6. Není-li uplatňovaná vada společností prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníka informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

7. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

8. Kupující se může informovat o stavu reklamace:
- Emailem na adrese [email protected]
- Telefonicky na čísle +420 722 777 315

V. Záruční doba, lhůta pro uplatnění reklamace

1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.

2. Reklamace (právo z odpovědnosti za vady) musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.

3. Doba od uplatnění reklamace (práva z odpovědnosti za vady) až do doby, kdy zákazník po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá.

4. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

VI. Vady odstranitelné a neodstranitelné

1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

3. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
- Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
- Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

4. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné

- nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek tohoto e-shopu

Tento Reklamační řád je platný a účinný ke dni 15. listopadu 2012

Pravidla a podmínky provozu a přístupu

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto pravidla a podmínky provozu a přístupu na internetový e-shop eshop.ipa124praha.cz (dále jen „tento e-shop“), jehož provozovatelem je Bohdanka Vančatová; IČ: 88594491; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsána v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „provozovatel“), pro stanovení podmínek, která musí být Zákazníkem při tvorbě návrhů potisků a dalšího nákupu na tomto e-shopu dodržována a pro ujasnění pravidel chování na tomto e-shopu.

2. Pro účely těchto pravidel a podmínek se rozumí grafickými prvky zejména obrázky, fotografie, emblémy, loga, kresby, symboly, znaky, podobizny, slova, včetně osobních jmen a přezdívek, písmena, číslice, nápisy, názvy, texty, notové a jiné zápisy, a všechny jejich kombinace a jiné obrázky (dále jen „grafické prvky“).

II. Podmínky při tvorbě návrhů potisku

1. Provozovatel má na tomto e-shopu grafické prvky, které může zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky provozovatele mimo webové stránky provozovatele, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.

2. Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, které zašle provozovateli v elektronické podobě e-mailem na [email protected] nebo při nákupu vloží do přílohy v sekci Košík.

3. Využívání grafických prvků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

4. Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky zaslané v elektronické podobě provozovateli, které budou využity při tvorbě potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím zaslaných grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto zákazníkem vytvořených návrhů produktů.

5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

7. Grafické prvky, které bude zákazník v elektronické podobě zasílat provozovateli a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen "Závadné prvky"). Nesmí obsahovat zejména: - pornografickou tématiku;
- symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
- výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
- výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
- prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
- prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných,urážlivých a hanobících situacích;
- ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
- díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které zákazník zašle provozovateli a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.

9. Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky zákazníka zaslané provozovateli a také zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely provozovatele. Pro prodejní a komerční účely je provozovatel oprávněn užít grafické prvky zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy potisků produktů, jež vytvořil zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

III. Podmínky provozu

1. Jakékoliv užití tohoto e-shopu provozovatele nebo jeho části k jiné než „nákupní“ potřebě, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále je zakázán jakýkoliv zásah do technického nebo věcného charakteru stránek webového e-shopu provozovatele.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek tohoto e-shopu.

3. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu tohoto e-shopu. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním tohoto e-shopu Provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek tohoto e-shopu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto e-shopu nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách tohoto e-shopu provozovatele a na webových stránkách, kde má provozovatel umístěn svůj odkaz.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla a podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek tohoto e-shopu.

Tato Pravidla a podmínky provozu a přístupu jsou platné a účinné ke dni 15. listopadu 2012

Nákupní řád

Postup při nákupu

1. Volba produktu s nabízeným potiskem Vyberte si produkt z nabídky s potiskem a klikněte na tlačítko Koupit. Nezbytné podrobnosti k nabídce, včetně velikosti triček připište do poznámky v Košíku. Produkty s nabízeným potiskem lze libovolně bez příplatku ještě doplnit o Váš text. 2. Volba produktu s vlastním potiskem Vyberte si produkt z nabídky s potiskem a klikněte na tlačítko Koupit. Nezbytné podrobnosti k nabídce, včetně textu a motivu připište do poznámky a připojte do přílohy v sekci Košíku. Objednávku lze i zaslat pouze v textovém znění v elektronické komunikaci e-mailem na: [email protected] Veškeré potřebné náležitosti nám pak zašlete přílohou e-mailem.

3. Přidání dalších produktů
Dle potřeby přidejte do košíku další produkty.

4. Zadání dodacích údajů a výběr způsobu dodání, včetně úhrady Přejděte k pokladně, kde vyplníte nezbytné komunikační a doručovací údaje a vyberete způsob doručení, včetně úhrady.

5. Odeslání objednávky Objednávku odešlete. Na e-mail vám přijde automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud e-mail neobdržíte do několika minut, podívejte se do vaší složky označené jako SPAM nebo Nevyžádaná pošta. Nedorazí-li Vám i přesto potvrzení přijetí objednávky, kontaktujte nás telefonicky (viz. sekce Kontakty)

Zjištění stavu objednávky - Telefonicky nebo e-mailem Stav objednávky si můžete ověřit kdykoliv telefonicky nebo e-mailem. Uveďte číslo objednávky nebo vaše jméno (viz. sekce Kontakty).

Vyřízení reklamace Může se stát, že vám nebude sedět velikost trička nebo nebudete s jinou objednávkou spokojeni z jakéhokoliv důvodu. Nebojte se nám dát vědět, problém se pokusíme co nejrychleji vyřešit k vaší spokojenosti. Komplexní postup vaší reklamace se řídí Reklamačním řádem tohoto e-shopu
- Jak postupovat při reklamaci
Zavolejte nám nebo napište e-mail a sdělte nám, co je s vaší objednávkou v nepořádku. Uveďte číslo objednávky nebo vaše jméno.
- Záruka vrácení peněz
My se s vámi domluvíme na vrácení peněz, poskytnutí slevy nebo novém vyrobení a odeslání produktu na naše náklady.

Doba předání zásilky doručovateli
3-5 dnů (pracovních) v případě 1 až 10 zakoupených produktů, respektive kusů. V době dodání je již komplexně zahrnuta i doba výroby zakoupených produktů.
6-14 dní (pracovních) v případě 10 a více zakoupených produktů, respektive kusů. Blíže pak individuálně dle dohody prodávajícího s kupujícím v rámci konkrétní objednávky. V době dodání je již komplexně zahrnuta i doba výroby zakoupených produktů.

Doba doručení U balíku do ruky České pošty, osobního odběru a DPD garantujeme doručení do 24 hodin od odeslání. Ostatní zásilky České pošty k vám obvykle dorazí do dvou až tří dní po odeslání.

Způsoby dopravy:

Dobírka Česká pošta – 90,- Kč. Garance doručení. Hotovostní celková platba zákazníkem při převzetí zboží (cena za produkt + cena za dopravu 90,- Kč). Tuto zásilku lze sledovat na webu České pošty. Obvyklé doručení ze strany České pošty je 2-3 dny. O odeslání zásilky vás informujeme e-mailem, včetně podacího čísla. Na vyžádání lze obratem zaslat kopii celého Podacího lístku. Vhodné při nákupu jakéhokoliv produktu tohoto e-shopu.

Doporučená zásilka Česká pošta – 40,- Kč Garance doručení. Podmínka celkové platby předem na účet prodávajícího (cena za produkt + cena za dopravu 40,- Kč). Tuto zásilku lze sledovat na webu České pošty. Obvyklé doručení ze strany České pošty je 2-3 dny. O odeslání zásilky vás informujeme e-mailem, včetně podacího čísla. Na vyžádání lze obratem zaslat kopii celého Podacího lístku. Vhodné při nákupu jakéhokoliv produktu tohoto e-shopu s podmínkou platby předem na účet prodávajícího.

Levně a jistě (doporučená zásilka) – 30,- Kč Garance doručení. Podmínka celkové platby předem na účet prodávajícího (cena za produkt + cena za dopravu 30,- Kč). Doporučená zásilka České pošty. Max. 1-2 trika nebo produkty do váhy 200 g, které se vejdou do obálky A4. Tuto zásilku lze sledovat na webu České pošty. Obvyklé doručení ze strany České pošty je 2-3 dny. O odeslání zásilky vás informujeme e-mailem, včetně podacího čísla. Na vyžádání lze obratem zaslat kopii celého Podacího lístku.

Obyčejná zásilka Česká pošta – 20,- Kč Podmínka celkové platby předem na účet prodávajícího (cena za produkt + cena za dopravu 20,- Kč). Produkty do váhy 200 g, které se vejdou do obálky A4. Jedná se o obyčejnou zásilku České pošty - obálka A4. Doručení této zásilky není ze strany České pošty garantováno. Před odesláním zásilky vám vyrobené produkty, včetně vypsané obálky s nalepenými známkami a uvedením odesílatele (pro případ vrácení zásilky) vyfotíme a zašleme k náhledu e-mailem s informací o odeslání zásilky. Takovéto zásilky pak nevhazujeme do poštovních schránek, ale osobně předáváme na přepážkách České pošty. Vhodné například v rámci kusového nákupu magnetů, butonů, nažehlovaček, 2 ks polštářů (potah), 1 ks školního batohu, 1 ks trika atp.

Obyčejná zásilka Česká pošta – 10,- Kč Podmínka celkové platby předem na účet prodávajícího (cena za produkt + cena za dopravu 10,- Kč). Produkty do váhy 200 g, které se vejdou do obálky A5 a menší. Jedná se o obyčejnou zásilku České pošty - obálka A5 a menší. Doručení této zásilky není ze strany České pošty garantováno. Před odesláním zásilky vám vyrobené produkty, včetně vypsané obálky s nalepenými známkami a uvedením odesílatele (pro případ vrácení zásilky) vyfotíme a zašleme k náhledu e-mailem s informací o odeslání zásilky. Takovéto zásilky pak nevhazujeme do poštovních schránek, ale osobně předáváme na přepážkách České pošty. Vhodné například v rámci kusového nákupu magnetů, butonů, nažehlovaček atp.

Osobní odběr
Na adrese prodávajícího zdarma. O připravení vyzvednutí zásilky vás informujeme e-mailem.

Další příplatky – celková kupní cena celková kupní cena není navyšována o žádné další příplatky a platby (balné, metoda platby, grafické práce, příprava tisku, speciální efekty motivu, samotný tisk atd.). Celková kupní cena se tedy skládá pouze ze dvou položek, a to z ceny produktu, včetně jeho potisku a z dopravy k zákazníkovi (viz. výše). Nejsme plátci DPH.

[email protected]